Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté užívateľovi serveru starozitnosti.sk, bude používať len k účelom, ktoré súvisia so službami tohoto servera. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov serveru starozitnosti.sk tretej osobe s výnimkou prípadov, keď je tak určené zákonom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na poskytnutie údajov o predávajúcim či kupujúcim nutných pre realizáciu predaja protistrane, a to po potvrdení nákupu vo voľnom predaji. Vyplnením registračného formulára či potvrdením objednávky dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu údajov o jeho obchodoch na serveri starozitnosti.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do systému starozitnosti.sk, alebo pokiaľ užívateľ oznámil svoje užívateľské meno alebo užívateľské heslo tretej osobe, alebo tretej osobe umožnil prístup k týmto údajom.