Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky starozitnosti.sk

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach nebo telefonicky na linke +421 903 242566.

 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

  • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.
 3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní podľa prepravných možností, o presnom dni expedície a dodanie tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

 7. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.

 8. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

 3. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 4. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 5. Prevádzkovateľ internetových stránok www.starozitnosti.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 6. Objednávateľ po odoslaní objednávky  alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii „Môj účet“.

 7. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.starozitnosti.sk

Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.2.2013 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné podmienky

Majiteľom je Ing. Andrea Zajacová, vyštudovaná v obore stavebná architektúra s odbornou praxou .

Prevádzkovateľom serveru je

Ing. Andrea Zajacová – ADY ZAYA

Konventná 19,

81101 Bratislava

IČO: 35470933

DIČ: 1040600616

 

Server starožitnosti je zameraný na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a nákupu starožitnosti.

REGISTRÁCIA, POSTAVENIE UŽÍVATEĽA, PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO UŽÍVATEĽA

Užívateľom serveru starozitnosti.sk sa môžu stať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú podľa platných zákonov SR oprávnene uzatvárať kúpne zmluvy. Služby serveru starozitnosti.sk, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

PRINCÍP REGISTRÁCIE

1. Po kliknutí na" Registrácia" sa vám zobrazí niekoľko okienok ktoré sú povinné a označené hviezdičkou,

pri ktorých je nový užívateľ povinný uviesť riadne, úplne a pravdivo svoju totožnosť, konkrétne: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V registračnom formulári si ďalej zvolí výraz – užívateľské heslo, ktorými sa bude ako registrovaný užívateľ do systému prihlasovať.

2. Okamžite po prijatí vyplneného registračného formulára je týmto zriadený užívateľovi účet.

3.Ak pri registrácii uvediete nepravdivé údaje, nemáte právo sa účastniť obchodovania s týmto serverom. Pri opakovanej registrácii jedného užívateľa pod inými uživateľskými menami bude registrácia zakázaná.

4.Svoje údaje (meno a heslo) ste povinný udržať v tajnosti. Naša stránka nie je povinne zodpovedná za hocijaké zneužitie hesla treťou osobou . V prípade zneužitia ste povinný oboznámiť majiteľa stránky starozitnosti.sk.

5.Vyplnením tohto formulára ste si vedomí toho,  že súhlasite s týmito obchodnými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

 

Ponuka tovaru

Naša firma ručí za to, že predmet ktorý ponúkame k predaju nie je zaťažený právami tretích osôb, napr. práva autorské. Pri predaji diel spadajúcich podľa ust. § 19 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), musí majiteľ diela - predávajúci počítať s odvodom 5% z predajnej ceny pre autorskú spoločnosť LITA. Za prípadné porušenie týchto práv je predávajúci zodpovedný.

Ak je predaju predmetu nevyhnutná potreba schválenia, koncesie alebo iného povolenia, smie predávajúci tento predmet v rámci systému starozitnosti.sk ponúkať len vtedy, ak mu bolo príslušné schválenie, koncesia alebo iné povolenie udelené. Predaj a vývoz predmetov kultúrnej hodnoty stanovuje zákon číslo 115/1988 Zb. z. o predaji a vývoze predmetov kultúrnej hodnoty. Za splnenie podmienok uvedených v tomto zákone zodpovedá predávajúci. V prípade ,že ponúkaný predmet je kultúrna pamiatka podlieha zákonu č. 49/2002 Zb.z, túto položku má za povinnosť odstrániť z predaja. Ponuka Ag a Au tovaru podlieha puncovnénu zákonu 10/2004 Zb.z, zodpovedá za to, že ponúkaný tovar je úradne označený .V popise ponúkaného tovaru je potom povinný uviesť rýdzosť drahého kovu a hmotnosť predmetu. Ponuky ktoré propagujú násilie a rasovú neznášanlivosť , predmety pornografického charakteru, tovar nelegálneho pôvodu alebo tovar, ktorý je inak v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi ako firma má právo takéto predmety z ponuky odstrániť.

Dodávka tovaru

Každá objednávka je záväzná. V prípade predaja predmetu cez www.starozitnosti.sk Vás budeme kontaktovať prostredníctvom nášho pracovníka a dohodne s ním rezerváciu a spôsob prevzatia predmetu. Predmet musí byť vhodne zabalený, aby sa doručením nepoškodil. Všetky náklady spojené s doručením a balením predmetu hradí kupujúci. Prevádzkovateľ zašle kupujúcemu  e-mailom Potvrdenie o prevzatí predmetu za účelom sprostredkovania, prípadne osobné prevzatie predávaného predmetu za účelom predania kupujúcemu je doložené preberacím protokolom.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami .

Po uskutočnení predaja podľa obchodných podmienok starozitnosti.sk a po uhradení fakturovanej čiastky zo strany kupujúceho na účet prevádzkovateľa, kupujúci  prevedie platbu predávajúcemu na jeho účet vopred pred zabalením predmetu.

Charakteristika kupujúceho

Kupujúci vo voľnom predaji pri stlačení potvrdzujúceho tlačítka KUPUJEM akceptuje podmienky kúpnej zmluvy a je povinný tovar od predávajúceho za dohodnutých podmienok odkúpiť. Na jeho e-mail uvedený pri registrácii mu bude zaslaná informácia o zaregistrovaní obchodu. Asistenti servera kontaktujú kupujúceho do 3. pracovných dní telefonicky alebo emailom, aby obchod potvrdili a dohodli sa na ďalších podmienkach platby a doručenia tovaru.

Vlastnícke právo k predmetu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia predmetu.

Kupujúci

Rezervovanie predmetu odoslaním KÚPIŤ. Akonáhle kupujúci v systéme potvrdí nákup, dostane e-mailovú správu s rekapituláciou svojho nákupu a informáciu, že najneskôr do troch pracovných dní bude kontaktovaný pracovníkom starozitnosti.sk a to telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktov uvedených kupujúcim v registračnom formulári. Výsledkom tohto jednania je potvrdenie obchodu a dohoda o spôsobe platby a prevzatí tovaru.

Po potvrdení obchodu zasiela prevádzkovateľ kupujúcemu e-mailom alebo poštou proforma faktúru na celkovú čiastku. Celková cena zahrňuje cenu za všetky zakúpené predmety. Údaje na proforma faktúre slúžia k uskutočneniu platby za zakúpený(é) predmet(y). Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru.

Kupujúci fakturovanú čiastku uhradí prevodom na účet ,alebo v hotovosti, resp. po dohode s prevádzkovateľom zvolí inú formu platby. Po obdržaní platby na účet prevádzkovateľa zasiela prevádzkovateľ zakúpený predmet na adresu kupujúceho. Po dohode  kupujúceho s prevádzkovateľom , kupujúci môže udať inú adresu, než adresu uvedenú v registrácii. Originál faktúry kupujúci dostane poštou spolu so zakúpeným predmetom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre náklady spojené s balením predmetu. V situácii, keď je presun tovaru medzi predávajúcim a prevádzkovateľom neprimerane zložitý alebo nákladný a po dohode s prevádzkovateľom a súhlase oboch strán, môže dôjsť k tzv. asistovanému predaju – odoslanie alebo predanie predmetu potom zaisťuje predávajúci sám.

NÁKUP– VOĽNÝ PREDAJ

1. VOĽNÝ predaj- položky označené ako VOĽNÝ PREDAJ môžete kúpiť okamžite. Platí časová priorita - "kto skôr príde, ten položku získa".

2. KUPUJEM

Pre zakúpenie položky musíte odkliknúť tlačítko KUPUJEM , ak nie ste prihlásení, systém Vás vyzve k prihláseniu. Následne je potrebné do príslušných koloniek vyplniť Vaše užívateľské meno a heslo. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, je potrebné sa zaregistrovať. Kliknutím na tlačítko KUPUJEM zadávate pokyn systému, aby položku rezervoval vo Váš prospech. Každé kliknutie na tlačítko KUPUJEM je podmienené potvrdením tohoto úkonu záväzným potvrdením kúpy. Zároveň sa zaväzujete uhradiť jej cenu.

3. REZERVOVANÉ

Ak kupujúci odklikne tlačítko KUPUJEM, systém položku označí ikonkou REZERVOVANÉ. Položka je takto značená do doby, kým je obchod uzavretý. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu predaj neuskutočnil, ikonka REZERVOVANÉ je zrušená a položka zostáva ďalej v ponuke voľného predaja.

4. PREDANÉ

Pokiaľ je obchod uzavretý, je položka ešte niekoľko dní na serveri vystavená a označená ikonkou PREDANÉ. Už ju nie je možné kúpiť.

SPÔSOB PLATBY A DORUČENIA TOVARU

Priebeh jednotlivých obchodov je vždy volený tak, aby bol bezpečný, chránený proti nepoctivému konaniu, pohodlný pre predávajúceho i kupujúceho. Podmienky jednotlivých obchodov sa môžu veľmi líšiť ako z hľadiska rozmernosti, váhy, krehkosti alebo ceny tovaru, tak i z hľadiska vzdialenosti medzi predajcom, kupcom a kanceláriou starozitnosti.sk,. Pracovníci si  však kupujúcim  vždy dohodnú najpohodlnejší a najbezpečnejší spôsob platby a dodania tovaru.

1. SPÔSOBY PLATBY ZA ZAKÚPENÝ TOVAR

a) Platba prevodom na účet vopred   – starozitnosti.sk

Cenu za tovar uložený v kategórii starozitnosti - Starožitnosti - voľný predaj , môžete uhradiť prevodom peňazí na účet prevádzkovateľa starozitnosti:

Údaje ako variabilný a špecifický symbol Vám vždy vopred oznámi pracovník starozitnosti.sk.

Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky transakčné poplatky kupujúci.

b) Platba v hotovosti- cenu za tovar môžete uhradiť v hotovosti na adrese prevádzkovateľa: starozitnosti.sk – Konventná 19, 81103 Bratislava. K hotovostnej platbe musíte vedieť svoje ID užívateľa a číslo kupovanej položky.

Ku každej položke sa pripočítáva poštovné a balné ktoré hradí kupujúci

2. SPÔSOBY DORUČENIA ZAKÚPENÉHO TOVARU

Vo všetkých prípadoch je spôsob doručenia tovaru vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

Medzi možnosti doručenia patrí:

 • doručenie kuriérom
 • doručenie Slovenskou poštou
 • dobierkou na určenú sumu

po dohode s majiteľom si predmet môžete vyzdvihnúť aj osobne na adrese prevádzkovateľa resp. majiteľa.

Pri zvolení kuriérskej služby preprava po Slovensku trvá do 5 dní. Kupujúci si môže zvoliť inú dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci. Výška nákladov sa vyrátava individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, miesta určenia a spôsobu prepravy. Cenu doručenia kuriérom Vám vždy vopred oznámime. V prípade vyskytnutia problému s doručením predmetu asistent starožtinosti.sk Vás bude kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté užívateľovi serveru starozitnosti.sk, bude používať len k účelom, ktoré súvisia so službami tohoto servera. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje registrovaných užívateľov serveru starozitnosti.sk tretej osobe s výnimkou prípadov, keď je tak určené zákonom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na poskytnutie údajov o predávajúcim či kupujúcim nutných pre realizáciu predaja protistrane a to po potvrdení nákupu vo voľnom predaji. Vyplnením registračného formulára či potvrdením objednávky dáva užívateľ prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu údajov o jeho obchodoch na serveri starozitnosti.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do systému starozitnosti.sk alebo pokiaľ užívateľ oznámil svoje užívateľské meno alebo užívateľské heslo tretej osobe alebo tretej osobe umožnil prístup k týmto údajom.

AUTORSKÉ PRÁVA

Za eventuálne porušenie autorských práv, ktoré sa viažu k predávajúcemu predmetu, zodpovedá predávajúci. Eventuálny záväzok voči kolektívnemu správcovi autorských práv u tovaru, ktorého hodnota presiahla zákonom stanovenú hranicu, je záväzkom predávajúceho, nikdy prevádzkovateľa. Prípadná odmena kolektívnemu správcovi autorských práv je v uvedenej cene tovaru započítaná. Predávajúci súhlasí s tým, že textovú a obrázkovú dokumentáciu, týkajúcu sa ponúkaného predmetu, môže prevádzkovateľ využiť k archívnym alebo publikačným účelom.